Revize kotlů na tuhá paliva

Revize kotlů na tuhá paliva značek DAKON a BUDERUS

Nabízíme provedení revize kotlů dle č. 201/2012 sb. Zákon o ochraně ovzduší a změnou 172/2018 Sb. zákona na pevná (tuhá) paliva značek DAKON, BUDERUS a KOVOTHERM.

Na základě zákona č. 201/2012 sb. Zákon o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů o souvisejících vyhlášek má provozovatel spalovacího stacionárního zdroje (kotle) na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, je povinen zajistit provedení první kontroly technického stavu a provozu zdroje podle § 17 odst. 1 písm. h) této vyhlášky a to nejpozději do 31. prosince 2016. Změna 172/2018Sb. přinesla změnu v § 17 odstaveci h) a to pivinost provádět minimálně 1x za 3 kalendářní roky (dříve 1x za 2 roky) odborně způsobilou osobou, která je proškolena výrobcem spalovacího stacionárního zdroje a má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě, kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva. Provozovatel je povinen předkládat na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností doklad o provedení této kontroly vystavený odborně způsobilou osobou potvrzující, že stacionární zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a tímto zákonem.

 

Budoucí vývoj kotlů dle emisních tříd:

Kombinace evropské směrnice o Ekodesignu 2009/125/ES a zákona č. 201/2012 sb. o ochaně ovzduší stanovuje požadavky na kotle spalující tuhá (pevná) paliva. Emisní třídy jsou specifikovány v evropské normě EN 303-5 a celkem je definováno 5 emisních tříd (1 – nejhorší; 5 – nejlepší). K povinnosti předložit revizi kotle včetně označení emisní třídy od 1.1.2017 přibude zákaz používání kotlů 1. a 2. emisní třídy od 1.9.2022. Povinnost předložit revizi na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností bude při nedodání potřebných dokumentů pokutována částkou až 20 000 Kč. Používání kotlů 1. a 2. emisní třídy po 1.9.2022 může být pokutováno 50 000 kč. Stejnou částkou pak může být pokutováno spalování zákázaných paliv (odpady, kaly, petlahve plněné pilinami atd.).
(pozn.: platí pouze pro lokální topidla)

 

Přehled termínů:

1.1.2014 Zákaz prodejů kotlů 1. a 2. emisní třídy (možnost legálně zakoupit a uvést do provozu pouze kotle 3., 4. a 5. emisní třídy).
1.1.2017 Povinnost předložit revizi kotle (včetně označení emisní třídy).
1.1.2018 Zákaz prodejů kotlů 3. emisní třídy (možnost legálně zakoupit a uvést do provozu pouze kotle 4. a 5. emisní třídy).
1.1.2020 Zákaz prodejů kotlů 4. emisní třídy (možnost legálně zakoupit a uvést do provozu pouze kotle 5. emisní třídy).
1.9.2022 Zákaz používání kotlů 1. a 2. emisní třídy (bez ohledu na to, kdy byly pořízeny).