Revize, kontroly a servis plynových zařízení

Revize a kontroly plynových zařízení

Nabízíme provedení výchozích a provozních revizí, zkoušek a kontroly plynových zařízení (podle vyhlášky ČÚBP č. 85/1978 Sb. )  zemního plynu, propan-butanu a technických plynů (VTL, STL i NTL), regulační stanice a revize a kontroly všech plynových spotřebičů (spotřebiče do 50kW, spotřebičenad 50 kW, plynové pece, průmyslová tepelná zařízení).
Na přání zákazníka je samozřejmostí hlídáni termínů provozních revizí a provozních kontrol a jejich automatické provádění .
Celkový rozsah osvědčení a oprávnění pro provádění plynových revizí:

a1
Zařízení pro výrobu a úpravu plynných paliv
b
Skladování a přeprava plynů
c1
Zařízení pro plnění nádob plyny a tlakové stanice na plynná paliva
c2
Zařízení pro plnění nádob plyny a tlakové stanice na technické plyny
d
Zkapalňování a odpařování plynů
e2
Regulační stanice plynu
f1
Domovní plynovody na plynná paliva, kromě propanu, butanu a jejich směsí
f2
Průmyslové plynovody na plynná paliva kromě propanu, butanu a jejich směsí
f3
NTL, STL plynovody a přípojky pro veřejnou potřebu na zemní plyn
f5
NTL, STL a VTL plynovody na propan, butan a jejich směsi
f6
Rozvody technických plynů
g1
Spotřebiče s výkonem pod 50 kW na plynná paliva
g2
Kotle s výkonem 50 kW a více na plynná paliva
g3
Pece a průmyslová tepelná zařízení na plynná paliva

Revize a tlaková zkouška před připojení plynoměru

Pokud byl plynoměr fyzicky odpojen, požadují správci distribuční soustavy před jeho opětovným připojením provedení provozní revize a tlakové zkoušky. Nabízíme provedení provozních revizí a tlakových zkoušek dle požadavku GASNET s.r.o., příslušných vyhlášek a technických předpisů na požadavek osazení plynoměru.

Pokud máte osazen plynový spotřebič s odtahem spalin do komína, je nutné si předem obstarat zprávu o kontrole komína a odkouření.
Pro případné dotazy jsme Vám plně k dispozici.

Školení obsluhy plynových zařízení a topičů kotelen

Dle vyhlášky 21/1979 sb. provádíme nezbytná školení obsluh plynových zařízení a kotelen. Jsme ochotni zajet do Vaší provozovny a vyškolit obluhu přímo u Vás a zefektivnit tím pro Vás nezbytné úkony.
Školení obsluhy plynového zařízení se provádí každé 3 roky. Školení obsluhy plynového zařízení je požadováno vyhláškou pokud výkon tepelného zdroje je vyšší než 40 kW.
Jiná situace nastává pokud je výkon tepelného zdroje v součtu vyšší než 100 kW, nebo pokud výkon jednoho instalovaného spotřebiče je vyšší než 50 kW. V tomto případě se již jedná o plynovou kotelnu III. kategorie a vyhláškou je vyžadováno proškolení topičů kotelny.

Servis plynových spoťrebičů

Provádíme servis a opravy  spotřebičů na plynná paliva s výkonem do 50 kW, plynových kotlů s výkonem nad 50 kW a průmyslových tepelných zařízení značek DAKON, JUNKERS, HOVAL, KARMA, GAMAT, LERSEN, MANDÍK, WOLF,  ABG.
Jsme autorizovaná servisní organizace značek WOLF, JUNKERS, MANDÍK, ALFAPLYN. U výrobků  těchto značek  zajišťujeme uvedení do provozu, zaruční servis a opravy.

Nabízíme dodávku a montáž plynových kondenzačních kotlů .

Servis plynových EMG ventilů BAP – ARMAGAS

Jako autorizovaná servisní organizace firmou ARMAGAS s.r.o. zajišťujeme záruční a pozáručni servis a opravy membránových uzávěrů BAP od firmy ARMAGAS. Servisní interval ventilů je stanoven na 1x za 2 roky. Absence pravidelného servisu dle požadavku výrobce či provádění  servisu odborně nezpůsobilou osobou má za za následek špatnou funkčnost EMG ventilu. V krajním případě je nutno celý ventil vyměnit.

Detekční systémy – montáž, kalibrace, servis

Zajišťujeme servis, kalibraci a montáž detekčních systémů AUGUSTA a JTO a případné opravy a výměny čidel systému. Kalibrace detekčních systémů CH4 a CO musí být prováděna 1x ročně pracovníkem, který je zaškolen výrobcem a má k dispozici kalibrační plyn.

detekce

Projektová dokumentace

Samozřejmostí k prováděným revizím je možnost vytvoření projektové dokumentace dle přání zákazníka. Každé nově instalované plynové zařízení musí být vypracována projektová dokumentace dle platné legislativy. V projektové dokumentaci jsou řešeny technické parametry plynového zařízení a její absence může mít za následek předražené nebo poddimenzové zařízení. V krajním případě pak i neudělení výchozí revize, bez které nelze plynové zařízení začít provozovat.

Autonomní detektory oxidu uhelnatého – HONEYWELL

V neposlední řadě myslíme i na domácnosti či malé provozovny. Při používání plynových spotřebičů v provedení „B“ (tj. s atmosférickým hořákem a odtahem spalin do komína) je bezpodménečně nutné zajistit podmínky pro bezpečné užívání (trvalý přísun vzduchu, minimální objem prostoru, pravidelné kontroly komínu atd.) a pravidelný servis zkušeným pracovníkem, který vlastní osvědčení pro provádění této činnosti vydané TIČR. I přes veškerou snahu však nastávají situace, kdy nelze zabránit výronu oxidu hulenatého (chemická značka CO – pozor neplést s CO2) do prostoru. To může mít fatální následky na Vaše zdraví a zdraví Vašich blízkých.
Jednou z možností jak této nenadálé situaci zamezit, je instalace autonomního detektoru oxidu uhelnatého, který hlídá koncentraci CO v prostoru. Pokud dojde k její nenadálé zvýšení, upozorní obyvatele výrazným výstražným zvukovým signálem a ti pak mají dostatek času na opuštění nebezpečného prostoru a odstavení spotřebiče z provozu.
V naší nabídce proto naleznete kvalitní a léty prověřené detektory od firmy Honeywell, které mají až 10 letou záruku. Tato zařízení neni nutné po celou dobu jejich životnosti nijak kalibrovat ani měnit baterie. Na přání jsme ochotni detektor dovézt na místo a naistalovat dle platných předpisů. Právě správné umístění detektoru má významný vliv na jeho funkčnost.

V naší nabíce jsou tyto přístroje:

Honeywell XC – 70 – 1200 kč vč. DPH
životnost 7 let
xc70

Honeywell XC – 100 – 1350 kč vč. DPH
životnost 10 let
xc100

Honeywell XC – 100D – 1450 kč vč. DPH
životnost 10 let
xc100d

objednat si je můžete telefonicky, e-mailem na adrese: objednavky@pdpwest.cz nebo si je osobně vyzvednout v naší provozovně.